آسیب شناسی نظام مالیاتی

از جمله موارد آسیب شناسی نظام مالیاتی به شرح ذیل می باشد: ۱-  پایین بودن فرهنگ مالیاتی افراد در زندگی اجتماعی با دوگونه منافع مواجه اند یکی منافعی که دامنه آن محدود به زندگی شخصی آنان است ودیگر منافعی که اجتماعی  است واز دایره زندگی شخصی آنها فراتر است . ترجیح منافع شخصی بر منافع زندگی اجتماعی یکی از علل عدم پرداخت به موقع مالیات ه...
- 1,572 بازدید

استقلال اقتصادی

اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصلی‌است که به بررسی استقلال اقتصادی می‌پردازد. در ابتدای این اصل چنین آمده است: «هدف عالی جمهوری اسلامی ایران، تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هاست. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ضوابط زیر استوار است…» بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی ق...
- 1,059 بازدید