شهید بهشتی به مفهوم آزادی چگونه می‌نگریست؟

آزادی مفهوم بنیادین نظام لیبرالیسم است. متفکران مسلمان که قائل به مفاهیم اومانیستی نیستند، به بازتعریف این مفاهیم براساس حقایق اسلام پرداخته‌اند. آن‌چنان‌که شهید بهشتی به تحقیق درباره‌ی «آزادی» پرداخت. از نگاه وی، آزادی در رویکرد اسلامی، مبتنی بر دو مؤلفه‌ی اجتماعی بودن و اتکای به ...
- 908 بازدید