ستایش مردان بزرگ جنگ و دفاع مقدس یکی از ویژگی‌های ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود. شاعرانی که به این شاخصه تعلق خاطر نشان دادند، زیادند. آن‌قدر زیاد که برخی از ایشان برای هر کدام از آن بزرگ‌مردان یک کتاب شعر سروده‌اند. به گزارش فارس، ستایش مردان بزرگ جنگ و دفاع مقدس یکی از ویژگی‌های ادبیات دفاع مقدس به شمار می‌رود. شاعرانی که به ای...
- 651 بازدید