یک تجلیل خلاصه و غیرکلیشه ای از احمدی نژاد

این مطلب در زمانی نوشته می شود که نه نفعی برای من دارد و نه برای احمدی نژاد و قرار است حرفی اصیل باشد. از تعریفهای کلی و کلیشه ای و مکرر کردن اینکه “البته انتقادات و اشکالاتی هم بر شما وارد است” اجتناب می کنم. تیتر وار می نویسم و سعی می کنم معنی دار و حساب شده باشد. احمدی نژاد تغییر ایجاد کرد. او اینها را آورد: -آ...
- 901 بازدید