قانون، قانون گرایی و اخلاق سیاسی

قانون و قانون گرایی قانون، ضابطه ای است که نوع خاصی از  رفتار  و عملکرد در حوزه روابط اجتماعی و عمومی را برای تابعان خود، اعم از شهروندان و حاکمان الزام می نماید و به اتکاء ضمانت اجراهایی متخلفان از این ضوابط و قواعد حقوقی مجازات و مؤاخذه می گردند. از این تعریف به وضوح آشکار می گردد که قانون نوعی تحمیل رفتار یکسان به همگان ...
- 1,765 بازدید