مبارزه با رانت‌ در جامعه اسلامی

از صدر اسلام تا حکوت اسلامی ما، افراد زیادی بوده اند که بیت المال مسلمین را با اموال شخصی اشتباه گرفته و هرگونه که خود تصمیم داشتند، با امتیازات ویژه به این اموال عمومی دستبرد می‌زدند و گاهی به این رانت که مصداق اصلی مال حرام است، عنوان شرعی داده و آن را از زیرکی و اقتضائات حکومتی دانسته اند. در حالی که این چیزی جز تصرف عدو...
- 909 بازدید