تحقق حماسه اقتصادی با راهبرد مقاومت هوشمندانه؛

راهکار های اجرایی درخصوص برنامه اقتصاد مقاومتی

در شرایطی که ایران اسلامی تحت فشار همه جانبه ی غرب در عرصه ی سیاست و اقتصاد قرار گرفته راهبرد هوشمندانه اتخاذ شده توسط رهبری معظم، هجمه به قلب استراتژی غرب بوده که در قالب “حماسه سیاسی-حماسه اقتصادی” مطرح و مورد وفاق قرار گرفته است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور کشور را به دست خواهد گرفت که هر چند عزم رزمندگان عرص...
- 1,088 بازدید