سیاست خارجی، 500 روز به جلو یا 34 سال به عقب؟

“در مدت ۵۰ روزی که کار را شروع کردیم، قدم های مهمی از سوی همکارانم در ارتباط با حل مشکلات برداشته شد. مثلا در سیاست خارجی نه به اندازه ۵۰ روز بلکه به اندازه ۵۰۰ روز گام برداشته ایم” این، بخشی از سخنان هفته گذشته رئیس جمهور محترم در دیدار با نخبگان علمی کشور بود که خیلی زود به تیتر اصلی رسانه های جریان سازش در داخل ک...
- 805 بازدید