به این عکس ها خوب بنگرید…

به این عکس ها خوب بنگرید چقدر آنها را می شناسید؟ اسم چند نفر از آنها به گوش تان رسیده است؟ از زمان پر کشیدنشان چیزی نگذشته ؛ حدود چهار سال پیش بود که از بین ما رفتند، این ها شهدای فتنه اند. فتنه ای که بعضی ها هنوز هم زبانشان نمی چرخد که آن را فتنه بنامند. فتنه ای که سرانش هنوز هم خود را محق می دانند و ترحم نظام و مردم ، آنها را ج...
- 1,471 بازدید