تحوّل و ارتقاء فرهنگ عمومی ضرورتی برای پیشرفت

بخش محوری فرهنگ، فرهنگ عمومی است. در یک تعریف معتبر می توان فرهنگ عمومی را به معنای اخلاق و خلقیات فردی و اجتماعی دانست؛ ویژگی هایی مانند وقت شناسی، صداقت و دروغ نگفتن، انضباط اجتماعی، وجدان کاری و ... بنابراین فرهنگ در سینما، تئاتر، موسیقی و شبیه آن خلاصه نمی شود. بسیاری از مسائل اقتصادی هم ناشی از مسائل فرهنگ ع...
- 1,167 بازدید