وضعیت علوم انسانی در ایران

علوم انسانی در ایران با همین درک تراکمی، انباشتی و تلفیقی، یعنی نشاندن پاره‌ای از رشته‌های آموزشی کنار هم و اعطای مفهوم علوم انسانی به آن‌ها در نظام آموزشی ایران، بدون توجه به پیش‌فرض‌ها و مبادی اولیه و اصول موضوعه‌ای که باید همه‌ی علوم داشته باشند، دستاورد مراکز دانشگاهی و محصول برنامه‌ریزی کارگزارانی در نظام آموزشی و دانشگاهی ایران...
- 1,044 بازدید