نبرد گفتمان‌ها

از وقتی وارد فضای جدی گفتمان ها شده ایم یک چیز بیشتر از همه جلب توجه می کند و آن هم سخنان ریشه ای است که نامزدها مطرح می کنندمنظورم همان سخنانی است که بر گرفته از ریشه فکری نامزد هاست.شاید بتوان نام دیگری برای آن انتخاب کرد وشاید اختلاف گفتمان ها که برای مردم بسیار مهم است نام زیبایی باشد که در آخر منجر به نبرد ورقابت حساس بین گفتمان...
- 875 بازدید